Договор за продажба на далечина

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ДАЛЕЧИНА

1. ЗАБАВИ

Овој договор е потпишан помеѓу следните страни во рамките на условите наведени подолу.

А.'КУПУВАЧ'; (во натамошниот текст „КУПУВАЧ“ во договорот)

Б.'ПРОДАВАЧ'; (во натамошниот текст „ПРОДАВАЧ“ во договорот)

АД-СОЈАД:

АДРЕСА:

Со прифаќање на овој договор, КУПУВАЧОТ однапред прифаќа дека доколку ја одобри нарачката што е предмет на договорот, ќе биде обврзан да ја плати цената што е предмет на нарачката и дополнителните такси, како што се такси за испорака и данок, доколку ги има, и дека тој е информиран за ова.

2. ПРИЗНАВАЊА

При спроведувањето и толкувањето на овој договор, термините напишани подолу ќе ги изразат писмените објаснувања спроти нив.

МИНИСТЕР: Министер за царина и трговија,

МИНИСТЕРСТВО: Министерство за царина и трговија,

УСЛУГА: Предмет на која било трансакција на потрошувачите, освен обезбедување на стоки што се направени или ветени дека ќе се направат во замена за надомест или корист,

ПРОДАВАЧ: Компанијата која нуди стоки на потрошувачот во рамките на нејзините комерцијални или професионални активности или дејствува во име или во име на понудувачот на стоки,

КУПУВАЧ: Реално или правно лице кое стекнува, користи или има корист од добро или услуга за комерцијални или непрофесионални цели,

САЈТО: Веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ,

НАРАЧУВАЧ: Вистинско или правно лице кое бара стока или услуга преку веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ,

СТРАНИ: ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ,

ДОГОВОР: Овој договор склучен помеѓу ПРОДАВАЧОТ и КУПУВАЧОТ,

СТОКИ: Се однесува на движни добра кои се предмет на купување и софтвер, звук, слика и слични нематеријални добра подготвени за употреба во електронска средина.

3. ПРЕДМЕТ

Овој Договор ги регулира правата и обврските на страните во врска со продажбата и испораката на производот нарачан од КУПУВАЧОТ по електронски пат преку веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ.

Цените наведени и објавени на страницата се продажна цена. Декларираните цени и ветувања важат додека не се ажурираат или променат. Цените објавени периодично важат до крајот на наведениот период.

4.ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОДАВАЧОТ

Адреса: Modazehrada ( modazehrada.com )

Адреса: Bahçelievler Mah. 50-ти Св. Бр: 14/A 66700 ПРАШАЊЕ

Телефон: 00905061156645

Е-пошта: iletesim@modazehrada.com

5. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОД/ПРОИЗВОДИ

5.1. Основните карактеристики (тип, количина, бренд/модел, боја, количина) на Доброто/производот(ите)/Услугата се објавени на веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ. Доколку продавачот организирал кампања, можете да ги прегледате основните карактеристики на соодветниот производ за време на кампањата. Важи до датумот на кампањата.

5.2. Цените наведени и објавени на страницата се продажна цена. Декларираните цени и ветувања важат додека не се ажурираат или променат. Цените објавени периодично важат до крајот на наведениот период.

6.ОПШТИ ОДРЕДБИ

6.1. КУПУВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува дека ги прочитал прелиминарните информации во врска со основните карактеристики на производот што е предмет на договорот, продажната цена и начинот на плаќање и испораката на веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ и ја дал потребната потврда по електронски пат. НА КУПУВАЧОТ; Тој/таа прифаќа, изјавува и се обврзува дека ги потврдува Прелиминарните информации по електронски пат и ја добива адресата што ПРОДАВАЧОТ треба да му ја даде на КУПУВАЧОТ пред склучувањето на договорот за продажба на далечина, основните карактеристики на нарачаните производи, цената на производите вклучувајќи ги даноците и информациите за плаќање и испорака точно и целосно.

6.2. Секој производ што е предмет на договорот се доставува до КУПУВАЧОТ или лицето и/или организацијата на адресата наведена од КУПУВАЧОТ во рокот наведен во делот за прелиминарните информации на веб-страницата, во зависност од оддалеченоста на живеалиштето на КУПУВАЧОТ, под услов тоа не го надминува законскиот рок од 30 дена. 

6.3. ПРОДАВАЧОТ се обврзува целосно да го испорача производот што е предмет на договорот, во согласност со квалификациите наведени во нарачката и со гарантните документи, прирачниците за употреба, доколку ги има, и информациите и документите потребни за работата, и да ја изврши работата во рамките на принципите на точност и чесност, без какви било дефекти, во согласност со барањата на законската легислатива, во согласност со стандардите, прифаќа, изјавува и се обврзува да го одржува и подобри квалитетот на услугата, да ја покаже потребната грижа и внимание при извршувањето на работи, и да се однесува со разумност и предвидливост.

6.4. ПРОДАВАЧОТ може да достави различен производ со еднаков квалитет и цена со тоа што ќе го информира КУПУВАЧОТ и ќе добие негово експресно одобрение пред истекот на договорната обврска за извршување.

6.5. ПРОДАВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува дека ако стане невозможно да се исполни производот или услугата што е предмет на нарачката и не може да ги исполни своите договорни обврски, писмено ќе го извести потрошувачот во рок од 3 дена од датумот на сознание за оваа ситуација и ќе вратете ја вкупната цена на КУПУВАЧОТ во рок од 14 дена.

6.6. КУПУВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува дека ќе го потврди овој Договор по електронски пат за испорака на производот што е предмет на договорот, и дека доколку цената на производот предмет на договорот не се плати поради која било причина и/или се откаже во банкарската евиденција, ќе заврши обврската на ПРОДАВАЧОТ да го испорача производот што е предмет на договорот.

6.7. Доколку цената на производот предмет на договорот не му биде платена на ПРОДАВАЧОТ од страна на релевантната банка или финансиска институција како резултат на неправедна употреба на кредитната картичка на КУПУВАЧОТ од страна на неовластени лица по испораката на производот што е предмет на договорот до КУПУВАЧОТ или на лицето и/или организацијата на адресата назначена од КУПУВАЧОТ, КУПУВАЧОТ ќе го купи производот што е предмет на договорот.Тој прифаќа, изјавува и се обврзува дека ќе го врати на ПРОДАВАЧОТ во рок од 3 дена, на товар на испорака на ПРОДАВАЧОТ.

6.8. ПРОДАВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува да го извести КУПУВАЧОТ за ситуацијата доколку не може да го испорача производот предмет на договорот во рокот поради ситуации на виша сила кои се развиваат надвор од волјата на страните, се непредвидени и спречуваат и/или одложуваат странките од исполнување на своите обврски. КУПУВАЧОТ исто така има право да побара од ПРОДАВАЧОТ да ја откаже нарачката, да го замени производот што е предмет на договорот со сличен, доколку го има, и/или да го одложи периодот на испорака додека не исчезне ситуацијата. 

6.9. Комуникацијата, маркетингот, известувањето и комуникациите на ПРОДАВАЧОТ преку писма, е-пошта, СМС, телефонски повици и други средства преку адресата, адресата на е-пошта, фиксните и мобилните телефонски линии и други информации за контакт наведени од КУПУВАЧОТ во формуларот за регистрација на страницата или ажурирано од него подоцна.има право да стигне до КУПУВАЧОТ за други цели. Со прифаќање на овој договор, КУПУВАЧОТ прифаќа и изјавува дека ПРОДАВАЧОТ може да се вклучи во горенаведените комуникациски активности кон него/неа.

6.10. КУПУВАЧОТ ќе ги прегледа стоките/услугите што се предмет на договорот пред да ги прими; вдлабнатини, скршени, искинато пакување итн. Оштетените и неисправни стоки/услуги нема да се примаат од карго компанијата. Добиените стоки/услуги ќе се сметаат за неоштетени и недопрени. КУПУВАЧОТ е одговорен за внимателна заштита на стоките/услугите по испораката. 

6.11. Доколку КУПУВАЧОТ и сопственикот на кредитната картичка што се користат за време на нарачката не се исто лице или ако е откриена безбедносна ранливост во кредитната картичка што се користи во нарачката пред производот да му биде доставен на КУПУВАЧОТ, ПРОДАВАЧОТ ќе ги обезбеди идентитетот и контактот информации на сопственикот на кредитната картичка и извод од претходниот месец за кредитната картичка користена во нарачката.или може да побара КУПУВАЧОТ да достави писмо од банката на сопственикот на картичката дека кредитната картичка му припаѓа нему. Нарачката ќе биде замрзната се додека КУПУВАЧОТ не ги достави информациите/документите кои се предмет на барањето, а доколку наведените барања не се исполнат во рок од 24 часа, ПРОДАВАЧОТ има право да ја откаже нарачката.

6.12. КУПУВАЧОТ изјавува и се обврзува дека личните и другите информации дадени при претплатата на веб-локацијата на ПРОДАВАЧОТ се точни и дека ПРОДАВАЧОТ ќе ги надомести сите штети што може да ги направи ПРОДАВАЧОТ поради невистинитоста на овие информации, веднаш, во готово и во паушална сума, по првото известување на ПРОДАВАЧОТ.

6.13. КУПУВАЧОТ прифаќа и се обврзува да ги почитува законските прописи и да не ги прекршува при користење на веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ. Во спротивно, сите правни и кривични обврски кои може да настанат ќе бидат целосно и исклучиво обврзувачки за КУПУВАЧОТ.

6.14. КУПУВАЧОТ не може да ја користи веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ на кој било начин што го нарушува јавниот ред, е спротивен на општиот морал, ги нарушува или вознемирува другите, за незаконска цел или ги нарушува материјалните и моралните права на другите. Дополнително, членот не може да се вклучи во каква било активност (спам, вирус, тројански коњ, итн.) што го спречува или отежнува користењето на услугите од други.

6.15. Може да се обезбедат линкови преку веб-страницата на ПРОДАВАЧОТ до други веб-локации и/или други содржини кои не се под контрола на ПРОДАВАЧОТ и/или во сопственост и/или управувани од други трети страни. Овие врски се поставени за да му овозможат леснотија на навигацијата на КУПУВАЧОТ и не поддржуваат ниту една веб-локација или лице кое управува со таа локација и не претставуваат никаква гаранција за информациите содржани во поврзаната веб-локација.

6.16. Членот кој прекрши еден или повеќе од членовите наведени во овој договор ќе биде лично и кривично и законски одговорен за ова прекршување и ќе го чува ПРОДАВАЧОТ ослободен од правните и кривичните последици од овие прекршувања. Згора на тоа; Доколку инцидентот е упатен на правната област поради ова прекршување, ПРОДАВАЧОТ го задржува правото да бара компензација од членката за непочитување на договорот за членство.

6.17. Поради специјалното производство и нежни модели, неисправни вечерни фустани, венчаници и дизајнерски производи не може да се вратат.

7. ЗАДАЧНИ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ

КУПУВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува дека во случај на неисполнување на плаќањето со кредитна картичка, сопственикот на картичката ќе плати камата во рамките на договорот за кредитна картичка со банката и ќе одговара пред банката. Во овој случај, релевантната банка може да преземе правни мерки; може да ги бара трошоците и адвокатските трошоци кои можат да произлезат од КУПУВАЧОТ, а во секој случај, во случај на неисполнување на обврските поради долгот на КУПУВАЧОТ, КУПУВАЧОТ прифаќа, изјавува и се обврзува да ја плати загубата и штетата што ја претрпел ПРОДАВАЧОТ поради доцнењето извршување на долгот.